voorwaarden - the IN connection
17751
page-template-default,page,page-id-17751,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

voorwaarden

the IN connection B.V.,gevestigd aan de Zandevoortselaan 63 in Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op basis van de AVG regeling.


Contactgegevens:
the IN connection B.V.
Zandvoortvoortselaan 63
2106 CK Heemstede
www.theINconnection.com

Functionaris Gegevensbescherming van the IN connection
Wij zijn te bereiken via info@theinconnection.com


Persoonsgegevens die wij verwerken:
the IN connection verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadressen
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theinconnection.com, dan
verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

the IN connection verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
the IN connection analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Daarnaast verwerken wij gegevens van onze zakelijke relaties in Excel sheets met als doel nieuw en bestaand aanbod te kunnen introduceren via telefonisch contact, e-mail en/of via social media kanalen.


Geautomatiseerde besluitvorming:
the IN connection neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van the IN connection) tussen zit.
the IN connection gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [WordPress] [excel][Outlook][Mailchimp][Instagram][Facebook][LinkedIn][Twitter][Plugins: Askimet] [Plugins: contactform 7][Yoast SEO][webshosting: CCC Hosting]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
the IN connection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de rubriereken van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden:
the IN connection verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. the IN connection blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
the IN connection maakt geen van cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door the IN connection en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@theinconnection.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .
the IN connection wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
the IN connection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met info@theinconnection.com


Beeldmateriaal & fotografie:
the IN connection publiceert foto’s van haar diensten op haar Sociale Media kanalen en website.